Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi pracy i ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że aktualności te pozwolą Państwu pogłębić wiedzę z zakresu edukacji i kariery zawodowej, prawa pracy i wynagrodzeń, lepiej zrozumieć specyfikę dzisiejszego rynku pracy oraz jego wyzwania i oczekiwania.

 
 • Praca w porze nocnej. Jakie prawa ma osoba pracująca w nocy?
  Zlecanie pracy w porze nocnej wiąże się z obowiązkiem przestrzegania kilku zasad. Pracownik wykonujący zadania niebezpieczne lub wymagające dużego wysiłku nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. W nocy świadczyć pracy nie mogą też m.in. kobiety w ciąży oraz niepełnosprawni.
 • Co należy się za pracę w niedziele i święta?
  Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz określone w przepisach święta. Za wykonywanie w tym czasie obowiązków służbowych pracownikowi przysługuje inny dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia.
 • Jak odkładać na emeryturę w PPK?
  Z początkiem wakacji firmy zatrudniające ponad 250 osób zaczną zapisywać swoich pracowników do pracowniczych planów kapitałowych. Po nich zrobią to mniejsi pracodawcy.
 • RODO w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakie obowiązki ma ZUS?
  Nowelizacja dostosowująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych do przepisów RODO wprowadza uproszczoną formę obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO w przypadku danych przetwarzanych przez ZUS. Dowiedz się, co jeszcze zmieniło się w przepisach od 4 maja 2019.
 • Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK
  Każdy pracodawca, który ma obowiązek utworzenia dla swoich pracowników planu kapitałowego, powinien zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.
 • Czy warto pozostać w PPK? Każdy musi zdecydować sam
  Ten proces potrwa co prawda dwa lata, bo do połowy 2021 r., ale gdy się zakończy, większość pracowników i zleceniobiorców stanie się członkami pracowniczych planów kapitałowych.

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.