Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi pracy i ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że aktualności te pozwolą Państwu pogłębić wiedzę z zakresu edukacji i kariery zawodowej, prawa pracy i wynagrodzeń, lepiej zrozumieć specyfikę dzisiejszego rynku pracy oraz jego wyzwania i oczekiwania.

 
 • Aptekarze przeciwko promocji Karty Dużej Rodziny

  „Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego” – stwierdza w liście otwartym do premiera oraz ministrów zdrowia, sprawiedliwości oraz rodziny kilkudziesięciu farmaceutów, w tym byli członkowie władz samorządu aptekarskiego, wojewódzcy konsultanci w dziedzinie farmacji oraz inspektorzy farmaceutyczni.

 • Gdy nie ma alimentów, 500+ nie zawsze do zwrotu

  Gmina nie powinna domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń wychowawczych na troje dzieci z uwagi na brak alimentów, bo przepisy wymagają ich zasądzenia tylko na pierwszego potomka w rodzinie.

 • Nie będzie środowiskowych domów dla osób z autyzmem

  Ministerstwo Rodziny rezygnuje z propozycji wprowadzania nowego typu placówek dla autystów. Przekonuje, że mogą oni uzyskać pomoc w domach o innych profilach.

 • Polisa na życie bez składek na ZUS

  Pracodawca nie musi odprowadzać daniny do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne od składek za dodatkowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Takie zwolnienie jest jednak możliwe tylko wówczas, jeśli dopłata do tej usługi jest zapisana w regulaminie płacowym.

 • Obniżka podatków i składek na ZUS. Oto pomysły opozycji na gospodarkę [WYWIAD]

  Platforma chce obniżyć podatki i składki obciążające prace, nie wyklucza likwidacji ulg, jeśli wybrany zostanie bardziej radykalny wariant propozycji – Rzońca opowiada o pomysłach partii na gospodarkę.

 • PFRON dofinansuje spółdzielnie socjalne

  Spółdzielnia socjalna będzie mogła wnioskować o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnej osoby niepełnosprawnej lub na pokrycie kosztów jej wynagrodzenia.

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.