Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi pracy i ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że aktualności te pozwolą Państwu pogłębić wiedzę z zakresu edukacji i kariery zawodowej, prawa pracy i wynagrodzeń, lepiej zrozumieć specyfikę dzisiejszego rynku pracy oraz jego wyzwania i oczekiwania.

 

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.