Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zacznij teraz!

Johann Wolfgang von Goethe

Autorski projekt "Szansa jest kobietą" został przygotowany i jest realizowany przez Zespół Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania podlaskiego rynku pracy, gdzie występuje duża nierównowaga pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy oraz niedostosowanie kompetencyjno-kwalifikacyjne zasobów pracy. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej trzydziestu kobiet po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy z subregionu suwalskiego. Jako realizatorzy mamy świadomość, że skuteczność podejmowanych przez nas działań zależy od właściwego zdiagnozowania indywidualnych potrzeb uczestników oraz od dobrania właściwych instrumentów i form wsparcia uwzględniających specyfikę i potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. Liczymy również na aktywną współpracę z przedsiębiorcami i pracodawcami z naszego terenu planującymi utworzenie nowych miejsc pracy.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 - wrzesień 2017.

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.