Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zacznij teraz!

Johann Wolfgang von Goethe

W ramach projektu oferujemy każdej z uczestniczek zindywidualizowane komplementarne wsparcie obejmujące:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • grupowe doradztwo zawodowe
  • wsparcie psychologiczne
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub zmieniające kwalifikacje zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Wsparcie to będziemy starali się dopasować do potrzeb przedsiębiorców i pracodawców, jak również wymagań lokalnej i regionalnej gospodarki.

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.